top of page

ÇOCUK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

Bu araştırmanın amacı; Üstün yetenekli öğrencilerin, eğitimde fırsat eşitliğinden ne

kadar ve nasıl faylanması gerektiğinin tespit edilmesidir. Araştırma nitel araştırma

yöntemlerinden femonoloji çalışması olarak gerçekleştirilmiş ve veriler içerik

analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın verileri, odak grup

görüşmelerinde kullanılan ve 13 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu

aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmaya 21 üstün yetenekli öğrenci ve 14 üstün

yetenekli öğrenci velisi katılmıştır. Üstün yetenekli öğrencilerin fırsat eşitliği

anlamında nasıl bir eğitim alması gerektiğinin sorgulandığı bu araştırmada; öğrenci

ve veliler “eğitim felsefesi”, “öğetmen”, “okul yöneticisi”, “okul çalışanı”, “ders

”, “ders kitabı”, “öğrenme”, “ölçme değerlendirme”, “okul”, “arkadaş”, “sosyal

etkinlik”, “ev ortamı” ve “aile ortamı” şeklinde 13 kategori altında 151 kod ile

görüş bildirmiştir. İfade edilen görüşler açısından öğrencilerin 104 velilerin ise 47

kod ürettikleri görülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcılar üstün yetenekli

öğrencilere sağlanması gereken fırsat eşitliği bağlamında ilgi ve yeteneklere uygun

olarak koç-mentör rehberliğinde, yaparak ve yaşayarak öğrenmenin gerçekleştiği bir

eğitim felsefine odaklanmıştır. İletişim becerisi yüksek, alan uzmanlığı olan

öğretmenlerin üstünlere eğitim vermesini gerektiğini belirten katılımcılar, okul

yöneticilerinin ise katılımcı yönetim anlayışı olan ve değer veren eğitimcilerden

oluşması gerektiğini belirtmiştir. Araştırmada katılımcılar diğer kategoriler

açısından da spesifik görüşler belirtmiş, bu görüşlere bulgular kısmında detaylı

olarak yer verilmiştir.


Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page